mars 6, 2019

Med stöd av bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 6 mars 2019 beslutar styrelsen i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361 om nyemission av högst 3 509 684 aktier, varav högst 2 811 000 preferensaktier av serie A och högst 698 684 preferensaktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 35 096,84 kronor.

februari 6, 2019

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm onsdagen den 6 mars 2019 kl. 14:00. Se nedan länkar för relevant information.

 

Fullmaktsformulär
Kallelse till extra årsstämma 2019

februari 2, 2018

Styrelsen har beslutat att minska aktiekapitalet med högst 22 416,36 kronor. Totalt högst 124 634 961,60 kronor ska betalas ut, fördelat lika på de aktier som dras in. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare i enlighet med förbehåll i bolagsordningen.