januari 19, 2022

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm torsdagen den 3 februari 2022 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.

 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen onsdagen den 26 januari 2022 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 28 januari 2022. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

 

Anmälan ska göras via e-post till [email protected] eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen onsdagen den 26 januari 2022 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen 28 januari 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

 

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
  7. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om emission av aktier mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 677 758 preferensaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 777,58 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas enligt nedan. I nedan sammanställning framgår respektive aktietecknare, fordrans belopp som får kvittas och antal nya aktier:

 

Tecknare Fordrans belopp SEK Antal nya aktier
Turzo Invest AB 37 207 262,16 577 932
GJI Holding AB 33 314 525,46 517 467
Alvargrim AB 19 558 708,38 303 801
Aitika Holding AB 6 687 472,50 103 875
Exploro Capital AB 3 892 736,70 60 465
Dagh Invest AB 2 270 618,22 35 269
Holstok AB 2 582 861,22 40 119
Storhavet AB 1 249 937,70 19 415
Projectem Invest AB 1 249 937,70 19 415
Totalt: 108 014 060,04 1 677 758

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. För varje tecknad aktie ska erläggas 64,38 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske i av Bolaget tillhandahållen teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom kvittning av fordran i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

 

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 

Dokument
Fullmaktsformulär

 

______________

Januari 2022
Styrelsen

augusti 5, 2021

 

Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 9 augusti 2021

 

Nasdaq Stockholm godkände den 3 augusti 2021 Credit Opportunity One AB (publ):s (”Credit Opportunity” eller ”Bolaget”) ansökan om listning av Bolagets företagsobligationer om 100,1 MSEK på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 9 augusti 2021.

 
Bolagets företagsobligationer tas därmed upp till handel. Första dag för handel är den 9 augusti 2021 och obligationerna kommer att handlas under ISIN-koden SE0015962212. Obligationerna löper med en fast ränta om 8 procent, förfaller till återbetalning den 17 maj 2022 och sista dag för handel med obligationerna är den 6 maj 2022.

 

Från och med den 6 augusti 2021 finns Bolagets bolagsbeskrivning tillgänglig på Bolagets hemsida creditopportunity.se
 
Setterwalls Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med noteringsansökan.

 
För mer information, kontakta:
Ove Sigvardsson, VD
e-post: [email protected].se, tel: 070-2384766
Nils Wramell, CFO
e-post: [email protected], tel: 070-8585793

 
Om Credit Opportunity One AB (publ)
Credit Opportunity AB är ett svensk investmentbolag som investerar i fintechverksamheter med finansiell inriktning. Credit Opportunity äger bland annat fintech-bolagen Moank AB (verksam inom konsumentkrediter) och Fimento AB (med en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella kredittjänster). Credit Opportunity är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör en bättre och mer effektiv kreditförsörjning till såväl konsumenter som företag.
 

Dokument
Pressmeddelande (PDF)

 
 

maj 31, 2021

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm tisdagen den 22 juni 2021 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.
 

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 14 juni 2021 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 juni 2021. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.
 
Anmälan ska göras via e-post till [email protected] eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.
 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen måndagen den 14 juni 2021 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen 16 juni 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
14. Stämmans avslutande

 
Beslutsförslag
Punkt 11: Beslut om emission av aktier mot betalning genom kvittning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 677 758 preferensaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 777,58 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas enligt nedan. I nedan sammanställning framgår respektive aktietecknare, fordrans belopp som får kvittas och antal nya aktier:

 

Tecknare Fordrans belopp SEK Antal nya aktier
Turzo Invest AB 37 207 262,16 577 932
GJI Holding AB 33 314 525,46 517 467
Alvargrim AB 19 558 708,38 303 801
Aitika Holding AB 6 687 472,50 103 875
Exploro Capital AB 3 892 736,70 60 465
Dagh Invest AB 2 270 618,22 35 269
Holstok AB 2 582 861,22 40 119

 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. För varje tecknad aktie ska erläggas 64,38 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske i av Bolaget tillhandahållen teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom kvittning av fordran i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 
Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya stam- och/eller preferensaktier serie A och/eller serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärsmässiga- eller motsvarande skäl, anses mer lämpad för bolaget. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 
Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och verksamhetsföremålet, varigenom 3 § ändras enligt följande:

 

Tidigare lydelse   Ny lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, tillhandahålla krediter till företag samt annan därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som är tillståndspliktig.   Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

 

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
 

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, årsredovisningen, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 
Dokument
Fullmaktsformulär (.DOCX)

 
______________
 
Maj 2021

Styrelsen

 
 

mars 31, 2021

 

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm onsdagen den 14 april 2021 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.

 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 6 april 2021 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast 8 april 2021. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till [email protected] eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.

 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 6 april 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast 9 april 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
 
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
7. Stämmans avslutande

 
Beslutsförslag
Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och verksamhetsföremålet, varigenom 3 § ändras enligt följande:

 
Tidigare lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, tillhandahålla krediter till företag samt annan därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som är tillståndspliktig.

 
Ny lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

 
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 
Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 
Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se två veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 
Dokument
Fullmaktsformulär (.DOCX)
 
______________
Mars 2021


Styrelsen

 
 
 

juni 1, 2020

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm måndagen den 29 juni kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 23 juni 2020 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 juni 2020. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.
Anmälan ska göras via e-post till [email protected] eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen tisdagen den 23 juni 2020 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma
12. Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning
13. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma, varigenom 16 § ändras: “En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.”. Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: “Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman”. Ändringen i 16 § bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Punkt 12: Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 2 621 744 aktier, varav högst 2 345 140 preferensaktier av serie A och högst 276 604 preferensaktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 26 217,44 kronor. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid varje ägare av preferensaktier av serie A respektive serie B skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av aktuellt aktieslag (primär företrädesrätt). Varje befintlig preferensaktie av serie A berättigar till tre (3) teckningsrätter av preferensaktier serie A och varje befintlig preferensaktie av serie B berättigar till tre (3) teckningsrätter av preferensaktier serie B. Fyra (4) teckningsrätter av preferensaktier serie A ger rätt att teckna en ny (1) preferensaktie serie A och fyra (4) teckningsrätter av serie B ger rätt att teckna en (1) ny preferensaktie av serie B. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt). Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen for nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (högst 40 stycken) utan företrädesrätt). Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 13 juli 2020.
För preferensaktier av serie A respektive B är teckningskursen 40 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 15 juli 2019 till och med den 17 augusti 2020, eller sådan senare tidsperiod som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 28 augusti 2020, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Punkt 13: Beslut om emission av aktier mot betalning genom kvittning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 650 000 preferensaktier av serie a, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 500 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna de nya aktierna tillkomma CMI Group AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
För varje tecknad aktie ska erläggas 40 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran uppgående till sammanlagt maximalt 26 000 000 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: inlösenförbehåll. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya stam- och/eller preferensaktier serie A och/eller serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärsmässiga- eller motsvarande skäl, anses mer lämpad för bolaget. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkt 11-14 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.
Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
______________
Maj 2020
Styrelsen

Länk: Fullmakt

mars 6, 2019

Med stöd av bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 6 mars 2019 beslutar styrelsen i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361 om nyemission av högst 3 509 684 aktier, varav högst 2 811 000 preferensaktier av serie A och högst 698 684 preferensaktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 35 096,84 kronor.

februari 6, 2019

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm onsdagen den 6 mars 2019 kl. 14:00. Se nedan länkar för relevant information.

 

Fullmaktsformulär
Kallelse till extra årsstämma 2019

december 1, 2018

Avregistrering som AIF

november 6, 2018

Förvärv av Moank

mars 29, 2018

Ny VD – Alexander Thiel

februari 2, 2018

Styrelsen har beslutat att minska aktiekapitalet med högst 22 416,36 kronor. Totalt högst 124 634 961,60 kronor ska betalas ut, fördelat lika på de aktier som dras in. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare i enlighet med förbehåll i bolagsordningen.