Kreditmarknaderna har genomgått stora förändringar de senaste åren.

De historiskt låga räntenivåerna har tryckts ned ytterligare av centralbankernas köp av räntebärande instrument. Ändå har bankerna som följd av ökade regleringar blivit mer restriktiva i sin utlåning till flera områden. Credit Opportunitys affärsidé är att identifiera och analysera dessa opportunistiska investeringsmöjligheter i noterade och/eller onoterade kreditrelaterade finansiella instrument som ger en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget investerar direkt och indirekt i olika krediter såsom företagslån, bank och företagsobligationer och andra finansiella instrument utgivna av företag och finansiella institut.