Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare